logo
Raffen Sp. z o.o. została utworzona w grudniu 2013 roku na mocy aktu notarialnego, a następnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000496321, jako kolejna firma wchodzącą w skład Probet Group S.A. , obejmującej zasięgiem swojego działania obszar całego kraju.
W skład grupy Probet Group S.A. wchodzą obecnie cztery firmy:
logo
  • Probet Sp. z o.o.
  • Probet Pro Sp. z o.o.
  • Probet Usługi Sp. z o.o.
Działalność agencji zatrudnienia jest regulowana głównie przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy natomiast działalność agencji zatrudnienia, które prowadzą aktywność w zakresie pracy tymczasowej dodatkowo reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z uwagi na fakt, iż prowadzenie działalności w zakresie agencji pracy tymczasowej wymaga dla swej legalności uzyskania certyfikatu nadawanego przez marszałka województwa (właściwego dla siedziby agencji), stąd też w miesiącu marcu firma Raffen Sp. z o.o. złożyła stosowny wniosek dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w dniu 24 marca 2014 r. decyzją Marszałka Województwa Śląskiego firma Raffen Sp. z o.o. została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Potwierdzeniem wpisu jest nadanie firmie Raffen Sp. z o.o. certyfikatu marszałka województwa śląskiego o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem wpisu 10 586 (wykaz agencji znajdziemy na stronach Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl)

Będąc firmą nową na rynku pracy tymczasowej dołożymy wszelkich starań, aby w ocenie przyszłych kontrahentów oraz pracowników uzyskać miano firmy, w której profesjonalizm, wiedza i doświadczenie będą szły w parze z nowoczesnością i elastycznością w reagowaniu na zapotrzebowania rynku.

Naszym celem jest zbudowanie marki firmy dzięki zaangażowanemu personelowi, który dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie pracy w obrębie Probet Group S.A. będzie zawsze otwarty na wymagania i interesy klientów oraz potrzeby i oczekiwania pracowników.